Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de website HoeNuVerder.org stemt de Donateur in met deze Algemene- en Donatievoorwaarden.

Via HoeNuVerder.org stellen we Donateurs in staat om donaties, schenkingen of giften te doen ten behoeve van het op de website vermeldde doel. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen de Stichting en de Donateur.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Donateur:
degene, een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die door gebruik te maken van HoeNuVerder.org een schenking of gift wenst te maken;

Donatie:
een door de donateur geschonken geldbedrag. Dit is een financiële transactie via een (C)PSP waarbij een donateur besluit een zeker geldbedrag te doneren aan de Stichting, in de wetenschap dat deze donatie geheel vrijwillig en niet-herroepbaar is;

Donatieformulier:
middel om online een donatie te doen;

Stichting:
de Stichting Gezond Verstand, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80025153;

Transactie:
iedere feitelijke of rechtshandeling, verklaring of gedraging, die een verbintenis, een recht dan wel overeenkomst in het leven roept;

Website:
de website hoenuverder.org;

(C)PSP:
(Collecterende) Payment Service Provider. Dit is een betaaldienstverlener die hoenuverder.org een geautomatiseerde en veilige betalingsomgeving aanbiedt, waarbij donaties onder hun supervisie worden geïnd en uitbetaald aan Stichting Gezond Verstand.

Toepasselijkheid

Art. 1. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van alle transacties via de website en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze Algemene- en Donatievoorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door de Stichting.

Art. 1. 2. Voor het gebruik van de website, stemt Donateur in met deze voorwaarden.

Algemeen

Art. 2. 1. De website maakt het mogelijk om donaties te doen voor het op de website vermelde doel.

Art. 2. 2. Mocht de Donateur zich niet kunnen vinden in deze, dan dient de Donateur geen gebruik te maken van het de Website. Indien de Donateur gebruik maakt van de Website dan stemt de Donateur eveneens in met deze voorwaarden.

Rechten en plichten Donateur

Art. 4. 1. Donateur verklaart tenminste 18 jaren oud te zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart Donateur dat hij/zij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

Art. 4. 2. Donateur garandeert de juistheid en de volledigheid van de aan de Stichting verschafte informatie en gegevens.

Art. 4. 3. Donateur verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Art. 4. 4. Klachten en/of opmerkingen over de dienstverlening en/of de inhoud van de website kunnen ingediend worden door een e-mail te sturen naar: [email protected].

Donaties

Art. 5. 1. Donaties zijn onherroepelijk en zonder directe tegenprestatie.

Art. 5. 2. Om een donatie te kunnen doen, dient Donateur zelfstandig alle stappen van het donatieproces en alle stappen van het betalingsproces succesvol te doorlopen.

Art. 5. 3. Donateur is zelf verantwoordelijk voor het invullen van alle gegevens en bepaalt zelf onder andere de hoogte van de donatie.

Art. 5. 4. De Stichting is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden een Donatie te weigeren. In dat geval zal een Donatie binnen 30 dagen op de rekening worden teruggestort, waarvan de Donatie is gedaan.

Website

Art. 6. 1. De Stichting heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De getoonde informatie op de Website kan echter ook informatie omvatten van diverse bronnen en afkomstig van derden.

Art. 6. 4. De Stichting spant zich naar alle redelijkheid in om haar systeem te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. De Stichting legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Donateur of derden die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

Art. 6. 6. Het is de Donateur niet toegestaan het recht om gebruik te maken van en zichzelf toegang te verschaffen tot het besloten deel van de Website aan een derde over te dragen, ter beschikking te stellen of anderszins te verschaffen, dan wel de inloggegevens ten behoeve van het gebruik van het besloten deel van de Website aan derden te verschaffen op welke wijze dan ook.

Persoonsgegevens

Art. 7. 1. Het uitgangspunt van de Stichting is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. De Stichting verzamelt de persoonsgegevens van de Donateur wanneer de Donateur zijn of haar persoonsgegevens via de Website registreert of invoert en maakt hierbij de naam bekend bij een donatie op de website. Indien een donateur niet wil dat zijn of haar afgekorte naam op de website getoond wordt moet er gekozen worden voor de optie anoniem doneren.

Art. 7. 2. De Stichting dan wel aan haar gelieerde en/of met haar samenwerkende bedrijven en/of organisaties gebruiken deze persoonsgegevens voor de in het navolgende artikel (Gegevensbewerking) beschreven doeleinden.

Art. 7. 3. De Stichting respecteert de privacy van de Donateur en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de Donateur aan de Stichting verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Art. 7. 4. Op de Website zijn systemen opgenomen van derden die niet aan de Stichting toebehoren. Hoewel deze derden met zorg geselecteerd zijn, draagt de Stichting geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met gegevens van de Donateur omgaan.

Gegevensverwerking

Art. 8. 1. De gegevens die de Donateur op de website invoert tijdens de donatie, worden door de Stichting verwerkt of via derden waarmee de Donateur zich aanmeldt (bijvoorbeeld Facebook of Twitter).

Art. 8. 2. De persoonsgegevens van de Donateur worden door de Stichting verwerkt om:

  1. a) de website te kunnen laten functioneren;
  2. b) geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
  3. c) de Website te kunnen beveiligen;
  4. d) geanonimiseerde gebruikersstatistieken op te stellen. Derden die voor de Stichting gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren kunnen de beschikking krijgen over automatisch gegenereerde informatie, waaronder het IP-adres van de Donateur.
Aansprakelijkheid

Art. 9. 1. De aansprakelijkheid van de Stichting jegens de Donateur, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis -waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt- beperkt tot het door de Donateur gedoneerde bedrag, althans voor zover de Donateur niet tot een donatie is gekomen tot het gemiddelde gedoneerde bedrag per Donateur in de maand, waarin zich de gebeurtenis heeft voorgedaan. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in het geval sprake is van opzet, grove schuld, of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Stichting.

Art. 9. 2. De aansprakelijkheid van de Stichting wordt uitgesloten voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die aan de Donateur is toe te rekenen.

Art. 9. 3. Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van de Stichting beperkt tot de directe schade van de Donateur.

Intellectuele eigendomsrechten

Art. 10. 1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en opmaak van de Website liggen bij de Stichting. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, van de Stichting behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Art. 10. 2. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een andere webpagina te verwerken, indien daarbij de afkomst van het materiaal niet duidelijk is aangegeven.

Art. 10. 3. Er worden door de Stichting geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de Donateur verleend.

Art. 10. 4. De Donateur erkent en stemt ermee in dat de Website bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van de Stichting en/of derden, die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

Art. 10. 5. Onder de Algemene- en Donatievoorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent de Stichting de Donateur een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden door de Stichting aan de Donateur ter beschikking worden gesteld.

Art. 10. 6. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting.

Art. 10. 7. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Slotbepalingen

Art. 11. 1. Op deze Algemene- en Donatievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Art. 11. 2. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van de Stichting, thans zijnde Utrecht, onverminderd het recht van de Stichting om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

Art. 11. 3. Indien enig in deze Algemene- en Donatievoorwaarden genoemd, en voor de Donateur toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene- en Donatievoorwaarden blijft ongewijzigd.

Privacyvoorkeuren
Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Hier kun je je voorkeuren voor cookies aanpassen. Hou er rekening mee dat het niet accepteren van cookies gevolgen kan hebben voor het functioneren van de site.